پیاده روی، تفکر

پیاده روی، امکان تفکر از نوع دیگر است. با پیاده روی تفکر دیگر را فعال کن و از جریان های نیروی زمین تغذیه کن. استاد ایلیا «میم»

http://ostad-iliya.org/Photo/?Category=7#

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

<span>%d</span> bloggers like this: