مشغولیتهایی که امروز تو را مشغول کرده اند …

مشغولیتهایی که امروز تو را مشغول کرده اند، ممکن است فردا تو را ترک کنند یا اگر تو زودتر دانا شوی، تو آنها را ترک کنی، پس آنها را آن چیزی که تو را از معنای زندگی ات باز می دارد و از حقیقت حیات ات محروم می کند، از امروز کنار بگذار.
استاد ایلیا.م.رام الله

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

%d bloggers like this: