قرباني براي چه كسي و چه چيزي؟

عموماً مردم صيد و قرباني شده‌اند. اين هم در باره انسانهاي حقير و ناچيز صادق است و هم در باره بزرگان. تفاوت در اين است كه صيد چه كسي؟ قرباني براي چه كسي و چه چيزي؟ انسان‌ها غالباً قرباني و صيد چيزهاي پست و بي ارزش مي‌شوند اما معدودي از انسانها قرباني چيزهاي بزرگ شده‌اند و بنابراين بزرگ شده‌اند زيرا ارزش صيد متناسب با صياد است و آنچه براي آن قرباني شوي مي‌تواند ارزش تو را تعيين كند

ایلیا میم 

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

<span>%d</span> bloggers like this: