خود بودن

وقتی تو خودت هستی،

آنگاه است که می توانی حقیقتاً همان بشوی که هستی،

وقتی خودتی، این آغازیست برای خدا شدن و (…) خدا را دیدن و خدا را بودن.

خود بودن تو شروع راستگویی و بودن و طبیعی بودن تو است…

استاد ایلیا میم

http://ostad-iliya.org/Photo/?Category=3

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

<span>%d</span> bloggers like this: