درباره تصميم‏گيرى

در تصميم ‏گيرى مى‏ توانيد تصميم ‏ها را گير بيندازيد، يعنى «تصميم گيرى» كنيد. تصميماتى گرفته شده وجود دارد كه تنها لازم است آن‏ها را صيد كنيد. يا آن كه تصميمات را بسازيد و «تصميم‏ سازى» كنيد. در شرايطى بهتر است تا جهان، زندگى و سرنوشت برايتان تصميم بگيرد و شما صرفاً تصميمات را بيابيد و اين «تصميم‏ يابى» است. و گاهى لازم است خودِ موضوعات، تصميم را اعلام نمايند كه آن «تصميم ‏بينى» است… اما در اغلب مواقع مردم دچار «تصميم‏ دارى» هستند. از پيش تصميم خود را گرفته‏ اند و قضاوت خود را كرده‏ اند گويى از همه چيز باخبرند و اسرار را در نگاه خود دارند. تصميماتى كه اكثراً مى‏ گيرند غالباً سطحى، عجولانه و هيجان ‏زده است و تهى از آگاهى لازم و كافيست. بنابراين به نتايجى آشفته و ناهماهنگ و عمدتاً مخرب منجر مى ‏شود.

گاهى با ايده ‏هاى كم و بيش روشنى برخورد مى‏ كنيد و مى ‏ماند بررسى و انتخاب يك ايده، ولى گاهى لازم است تو ايده‏ ها را بياورى و چيزى در معرض ديد تو نيست. كه اين‏ها از دو مسير مى ‏روند.

در روند انتخاب مراقب خوش‏ بينى و بدبينى و وهم ‏بينى باشيد و از وجود عنصر واقع‏ بينى در سراسر روند آن اطمينان حاصلكنيد.

در اكثر موارد يك تصميم بزرگ از بسيارى تصميمات كوچك خوب ‏تر است اما در مواردى لازم است يك تصميم بزرگ را از طريق تصميمات كوچك‏تر اتخاذ نمود و در مواقعى تصميم نگرفتن، خود، بهترين تصميم ممكن است چون نيازى كه پاسخ‏ اش تصميم‏گيرى است داراى پاسخ ‏هاى ديگرى نيز مى ‏تواند باشد. پس تا شرايط تصميم‏ گيرى و قضاوت فراهم نشده به آن اقدام نكنيد و نيز اگر ضرورتى در آن نيست، صرف‏نظر كنيد.

ابتدا بر پايه محكمات و مسلّمات، و آنچه كاملاً آشكار است انتخاب كن و سپس بر مبناى اسرار، و آنچه ناآشكار است و نيمه آشكار، اين روش خردمندانه زيستن در زمين است.

از آنچه قلبت را مى ‏لرزاند و منقبض و گرفته مى ‏كند به شدت پرهيز كن. اين وصيت آدم بود به فرزندش. اگر آدم به ترس و ترديدى كه به قلبش راه يافت، توجه مى‏ كرد هرگز از عمق حضور خداوند رانده نمى ‏شد.

«برگرفته از مكتوبات»

http://ostad-iliya.org/TnkTeach/TnkTeach2/1712


Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

%d bloggers like this: