بازگشت به خدا

خداوند يگانه آنقدر بزرگ است كه اگر چشم تو به اندازۀ همۀ آسمانها باشد تنها ذرهاي از آن را ميتواني ببيني. خداوند يكيست و جز او نيست. اما خداي تو شبيه خود توست . چون هر كسي شبيه خدايي است كه ميپرستد. ميفرمايد من براي تو همانم كه درباره ام ميانديشي. اگر تو خوبي معلوم است خدايي كه ميپرستي خوب است، اگر مهربان و بخشندهاي پس معلوم است خداي تو هم مهربان و بخشنده است. خداي تو براي تو همانطور است كه او را ميبيني. همانطور آشكار ميشود كه انتظارش را داري. و اگر ميخواهي ببيني كه چطور آن را ديده اي، ببين چطور به تجربه ات آمده و چطور بر تو آشكار شده است …

برگرفته از گفت و شنود “بازگشت به خدا” – از کتاب آمین1

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

<span>%d</span> bloggers like this: