خدا را بخوانید

خدا را به هر نامي كه مي خواهيد بخوانيد. او را به هر اسمي كه دوست داريد، صدا بزنيد. خداي زنده، حاضر و حقيقي پاسخ مي دهد، حتي پيش از آنكه خوانده شود.

(نکاتی پیرامون دعا/ استاد ایلیا میم)

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

%d bloggers like this: