خدا كيست؟

خدا كيست؟ … زندگي يعني چه؟ مسئوليتم چيست؟ خوبترين ها كدام اند؟ چگونه بايد از محدوديت ها عبور كرد و نامحدود شد؟ چگونه دعاها مستجاب مي شوند و رؤياها به تحقق مي رسند؟ نظرات خداوند چيست و چگونه بايد نقشه ها و نظرات او را به تحقق رساند؟ چگونه بايد به باطن چيزها راه يافت؟ معناي باطني كلام خداوند چيست؟ معناي نشانه ها و تغييراتي كه در جهان و در بيرون ما رخ مي دهد چيست؟ رؤياها چه مي گويند و چگونه معنا مي شوند؟ راه نجات روح در چيست؟ چگونه مي شود انسانها را از خواب بيدار كرد و نجات داد؟
برگرفته از متن اعتماد به حق یا اعتماد به وهم؟! – از کتاب آمین جلد1

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

<span>%d</span> bloggers like this: