به هر كه بخواهد

خداوند به هر كه، هر چه كه بخواهد مي بخشد؛ روح خود را به هر كه بخواهد مي دهد، نور خود را به هر كه بخواهد مي بخشد. هر كه را بخواهد مي بخشد و از گناه و آلودگي تطهير مي كند، هر كه را بخواهد بالا مي برد، رحمت و بركت خود را بر هر كه بخواهد فرو مي ريزد … خداوند هر كاري كه بخواهد مي كند و هر چيزي را، حتي روح خودش را به هر كس كه بخواهد مي دهد …
برگرفته از متن “تقدس کتاب مقدس” – از کتاب آمین جلد1

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

<span>%d</span> bloggers like this: