همنشین خداوند

همنشين خداوند باشيد، آنگاه خداوند را همنشين خود مي يابيد.

((از کتاب تعالیم حق))

Categories: Uncategorized | Tags: , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

<span>%d</span> bloggers like this: