همنشین خداوند

همنشين خداوند باشيد، آنگاه خداوند را همنشين خود مي يابيد.

((از کتاب تعالیم حق))

Advertisements
Categories: Uncategorized | Tags: , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

%d bloggers like this: