تسلیم خدا

«تسليم خدا بودن مانند تسليم ابر است به باد. تسليم آب به ظرف آن، و مانند حركت براده هاي آهن است بسوي آهن ربا.

و مانند ماهياني است كه از جريان رودخانه تبعيت ميكنند و هم رودخانه كه بسوي دريا مي رود و كشيده مي شود.
و مانند تسليم و از خودگذشتگي عاشق است به معشوق. و مانند تسليم شمع است به سوختن لكن در پايان، آن شمع نابود نمي شود بلكه نور ذرهاي آن به نور لايزال هستي مي پيوندد.
و مانند تسليم يخ است به نور خورشيد كه اگر يخ در اختيار نور خورشيد قرار گيرد از گرماي آن ذوب مي شود.
و مانند مترسكي بيجان و مرده كه يكي زنده به درون آن رفت و در آن سكني گزيد و مترسك را از مرگ به زندگي آورد.
و مانند آن ني تو خالي است كه باد از ميان آن مي گذرد و به آن آهنگ خود را مي نوازد.
و مانند تبعيت تصوير در آينه است از صاحب تصوير.
و مانند پيروي چشم و دست است از اراده، كه هر چه اراده بگويد آنها از همان راه مي روند و همان كار را مي كنند. آنها در تصرف اراده اند….»

ایلیا میم

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

<span>%d</span> bloggers like this: