الگوی آب

اگر آب کارساز نبود خداوند متعال براي ايجاد اين عالم بيکران و پديد آوردن بيشمار موجودات زنده آن، اينقدر اساسي، آن را به کار نمي برد. پس آب الگويي بسيار کارساز است. و اين کارسازي مفهوم خود را دارد…اگر انسان در فهم آب، اين چيز عجيب و عظيم توفيق يابد قطعاً او به شيوه‌اي جامع و روشي کامل براي حل مسائل زندگي دست يافته است.
… تنها، كسي به آسمان ميرود كه قادر است آسمان را در خود آشكار نمايد. و آن، آباست كه حتي قطرهاي از آن قادر است همه آسمان را در خود متجلي سازد. قطرهاي آب ميتواند خورشيد و ماه و ستارگان را در خود ديدني نمايد. و اين قدرت از شفافيت آب است. شفافيتي كه او را آينه حقيقت ميسازد و هر كسي ميتواند خود را در آن ببيند و بيابد… 
… اگر كسي آب را ترك كند زندگي را ترك كرده و اگر كسي با آن بجنگد با حيات خود جنگيده. همه حاضرند براي آن بجنگند اما هيچ كس حاضر نيست با آن بجنگد و او خود با هيچ چيز نميجنگد… 
برگرفته از کتاب تعاليم حق (الاهيسم – جلد دوم) ـ اثر ايليا «ميم»
Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

<span>%d</span> bloggers like this: