تعلیم یکی


قيمت هر چيزي را با دوست داشتن آن ميتوان نشان داد. هر چيزي را با تمام وجودت دوست داشته باشي براي تو خواهد بود و به زندگي تو خواهد آمد. وقتي «يكي» را ميخواهي، بيچاره ميشوي و چارهاي جز آن يكي نداري. اين بيچارگي نشانهاي از خواستن يكي است. اگر غير از يكي چاره ديگري داشتي، خودت را بازي دادهاي. تنها كسي عبور ميكند و مييابد كه يك راه و فقط يك راه در پيش دارد. كسي كه چند راه دارد هرگز عبور نميكند و هرگز نمييابد. او براي هميشه سرگردان ميماند. 

برگرفته از کتاب تعاليم حق (الاهيسم) ـ اثر ايليا «ميم» / انتشار اول در نشريه علوم باطني شماره 4 و 5

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

%d bloggers like this: