ازدواج هماهنگ


ازدواج هماهنگ
براساس تئوری هماهنگی، برای همه مسائل بشر می¬توانیم «پاسخی هماهنگ» معلوم کنیم. مطابق این نظریه، هماهنگی، یکی از اصلی¬ترین قوانین طبیعت و کائنات است و از مهم¬ترین عوامل موفقیت در هر کاری، محسوب می¬شود. مطابق دکترین هماهنگی، ازدواج نیز امری است غیر قطعی و غیر مطلق، نسبی و تابع شرایط، که می¬تواند ضروری یا غیرضروری و سازنده یا تخریب کننده باشد، و این بستگی دارد به مؤلفه¬های مختلفی که شرایط را می¬سازد. یعنی بستگی دارد به فرد، زمان، مکان، قصدها، روش¬ها و غیره. و موفقیت در ازدواج هم، به هماهنگی آن بستگی دارد و تابع شخصیت، هدف¬ها، شرایط، زمان و روش و… طرفین است، به همین دلیل برای برخی ضروری و سازنده است و برای بعضی غیرضروری یا مخرب، و حتی برای یک نفر ممکن است امروز غیرضروری باشد اما یک سال دیگر کاملاً ضروری بشود. همچنین ممکن است انواع خاصی از ازدواج برای کسی مناسب باشد که برای دیگری مناسب نیست. مثلاً برای یک نفر ازدواج موقت مناسب است و برای دیگری ازدواج دائم و همین¬ طور الی آخر.
 
برگرفته از متن “ازدواج هماهنگ و درس های استاد” – کتاب آمین جلد1
Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

<span>%d</span> bloggers like this: