چند آرزو

 

اگر تو چند آرزوي بزرگ داشتي، هيچ آرزوي بزرگي نداري و هيچ يك از آرزوهايت بزرگ نيست چون فقط يك بزرگ است. كسي كه چند آرزوي بزرگ دارد، موجودي پاره پاره و متفرق است و هر تكه آن يك چيز ميخواهد. فقط كسي كه به يكي بودن نزديك شده قادر است يكي را و يك آرزوي بزرگ را بخواهد. كسي كه چند چيز ميخواهد هنوز اسير چندگانگي است.
ايليا «ميم»

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

<span>%d</span> bloggers like this: