استاد ایلیا میم رام الله (پیمان فتاحی) – آزمون های خدا

استاد ایلیا رام الله (پیمان فتاحی)
آزمون های خدا


از مجموعه سخنرانی های پیمان فتاحی (ایلیا رام الله) که توسط روحانیت تندرو و مذهبیون افراطی ایران بطرز جنون آمیزی به فرقه سازی و انحراف افکار متهم شده است. جمعیت شاگردان ایلیا (جمعیت ال یاسین) با برچسب “فرقه رام لله” در رسانه های وابسته به طالبان مذهبی ایران معرفی می شوند.

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

<span>%d</span> bloggers like this: