دروغ

هرچیزی که به نور منجر شود و انسان را به خداوند نزدیک کند، خود، مقدس است اما دروغ قادر به چنین کاری نیست.

ایلیا میم

Advertisements
Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

%d bloggers like this: