ازدواج


ازدواج با يك نفر، ازدواج با سرنوشت او و شريك شدن در همه مسائل و نتايج اوست.
ایلیا میم

Categories: Uncategorized

Post navigation

Comments are closed.

%d bloggers like this: