دوست بدارید


دوست بدارید اما نه مانند معامله گران که این کالایی است پست و زمینی.
همانند آسمانیان دوست بدارید.
آنان عشق را برای عشق دوست دارند. زیبایی را چون که زیباست و پاکی را چون که پاک است.
این عشق هم پاک است و هم زیبا. هم شفا و هم زندگی، هم جاودانگی و هم هر آنچه از وجود خداوند می درخشد دوست بدارید که دوست داشتن چون نور است و عشق چون خورشید.
استاد ایلیا «میم»

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

<span>%d</span> bloggers like this: