تغییر

 
اگر درون تو تغییر کند، آن چه بیرون است خود به خود تغییر خواهد کرد.
ایلیا میم
Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

<span>%d</span> bloggers like this: