نبین چه می دانی

 
نبین چه می دانی که خودبین می شوی، ببین چه نمی دانی تا بینا شوی.
ایلیا میم
Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

%d bloggers like this: