زندگی مشترک


همسری، هم آوازی و هم سرایی و هم سرودی است. زیرا زندگی مشترک به یک آهنگ و آواز می ماند که اگر زن و شوهر هماهنگ با یکدیگر نخوانند و ننوازند همه زندگی ناهماهنگ و ناموزون خواهد شد.
ایلیا میم

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

<span>%d</span> bloggers like this: