مرد و زن

 
مرد تو باربرت نیست، بارِ قلبت است. و زن تو زینِ تو نیست، زرِ توست.
اگر زین تو شود روزی سوار بر اسب می گریزد.
ایلیا میم
Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

<span>%d</span> bloggers like this: