رویا

 
اگر این جهان را مانند رویا تصویر کنی، می توانی خداوند را در مقام رویابین ببینی که همه ی جهان ها رویای اوست .
«ایلیا میم»

.

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

<span>%d</span> bloggers like this: