نسخه‌هاي جعلي باطني: انرژي درماني

 
آيا چيزي كه با ارزش و گران‌بهاست را مي‌توان اين‌قدر ارزان و ناچيز بدست آورد؟ آيا گنجِ بدون رنج مي‌شود؟ آيا مرواريد ريگ بيابان است كه هر كس هوس‌اش را كرد برود و يك كيسه مرواريد جمع كند؟ معدن‌ها را بايد اكتشاف و استخراج كرد يا اينكه معادن الماس و سنگ‌هاي گران‌بها در دسترس همة مردم است؟ …
معادن گرانبها عموماً در عمق زمين اند. الماس در اعماق زمين است. جواهرات مانند ريگ بر سطح زمين ريخته نشده و مرواريدها در اعماق اقيانوس ها پنهان شده اند؛ اينها را بايد بعد از تلاش و جستجوي زياد پيدا كرد و بدست آورد. علوم باطني هم كه در اين قياس مانند طلا و جواهرات كم ياب و ناياب است، در دسترس همگان قرار ندارد.
مقاله «نسخه‌هاي جعلي باطني: انرژي درماني» در :
Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

<span>%d</span> bloggers like this: