حقیقت

 
حقيقت براي تو همان است که در نگاهت گفته اي. اگر خوب آن را ببيني خوب مي يابي اش و اگر بد ببيني چاره اي جز مواجه شدن با نتيجه نگاهت نداري. حقيقت بر تو همانطور آشکار مي شود که آنرا پذيرفته اي و اين قانون حقيقت است زيرا بر حسب نگاه تو بر توآشکار مي شود. حدود تو در نگاه تو است و آنچه ببيني واقع شدنيست…»
(از کتاب آمین-ایلیا میم رام الله)

.

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

<span>%d</span> bloggers like this: