دوست داشتن

 
دوست داشتن، دیگری را داشتن است بدون زنجیر زدن.
دیگری را داشتن است در اوج از دست دادن.
خوبترین ها را برای او خواستن است، حتی اگر خوبترین ها تنها گذاشتن او باشد.
و حتی اگر واگذاری او به دیگری باشد
و حتی اگر مرگ معشوق باشد.
ایلیا میم
Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

<span>%d</span> bloggers like this: