حضور خداوند

حضور خداوند را در هرچه تجربه کنیم، آن چیز دوست داشتنی و خواستنی می شود.
ایلیا میم
Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

<span>%d</span> bloggers like this: