نجات

وقتی که گرفتار تاریکی هستی، اولین نجات و راحتی، یافتنِ نور است. چه می کنی؟
«ایلیا میم»
Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

%d bloggers like this: