آینده


گذشته را مرور کنید و درس ها را بگیرید. حالا را مشاهده کنید و با دوراندیشی به سراغ آینده بروید.
ایلیا میم

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

%d bloggers like this: