زندگی ابدیت


دنیا و خواستنی های آن بسیار ناپایدار و زودگذر و فناپذیر است. زندگی ابدی ات را به این محصول ناچیز نفروش و ویران نکن.

ایلیا میم

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

%d bloggers like this: