داستان زندگی ات را بنویس


داستان زندگی تو با کلمات تو نوشته می شود و کلمات تو را نگاه تو می نویسد.
«استاد ایلیا»

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

<span>%d</span> bloggers like this: