اژدهای آتشین نفس

و انسان مانند آن اژدهای آتشین نفس است که نفس او صدای اوست و صدایش آتشی است که از دهان او بیرون می آید . او به این آتش قادر است زندگی خود و دیگران را بسازد و خاکستر سازد .

« استاد ایلیا میم رام الله »

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

<span>%d</span> bloggers like this: