بیمه الهی

وقتی کارهای خود را با نام خدا شروع می کنید کارهایتان را بیمه الهی کرده اید پس اگر در آن شکست بخورید یا خسارتی به شما وارد شود، خداوند جبران می کند.

ایلیا میم

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

%d bloggers like this: