از چه می ترسی؟

از چه می ترسی؟
آخر هر وحشتی مرگ است و مرگ جهشی برای صعود و آزادی روح است..
مرگ را آرزو کن و مشتاقانه آماده آمدنش باش.
ایلیا میم

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

%d bloggers like this: