باور تو

باور تو تجربه تو را می سازد. باورِ نیست تو را به تجربه نیست می رساند و از باورِ هست، هست حاصل می شود.
« ایلیا میم »

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

%d bloggers like this: