واقعیت بهشت و جهنم


بهشت شرايطيست كه هر چه ميخواهي برايت محقق ميشود و هر چه قصد ميكني به تحقق ميرسد. بهشت در حضور خدا و در نزديكي او ساكن شدن است.
بارور شدن دانههاي نور در روح و بوجود آمدن باغ نوراني اسماء در روح تو است.
معناي اصلي بهشت همان خوشبختي و رستگاريست. تقرب و اتصال و اتحاد با خداست.
منظور از بهشت همان زندگي مطلوب است كه محقق ميشود و الا خوردني و همسر و اين چيزها در اين جهان هم فراوان است.
در بهشت به همه نيازهاي تو پاسخ داده ميشود و همه آرزوهاي واقعي تو واقع ميشوند.

****
بهشت و جهنم در همين دنيا واقع شده و حتي پيش از اين دنيا آغاز شده و تا بعد از اين دنيا نيز ادامه خواهد داشت. بهشت و جهنم اصلي در درون انسان است و كيفيتي در روح بشر است كه در جهان بيروني نيز تجسم دارد. هم اكنون تو در بهشتي يا جهنمي. پس از اين نيز هم.

****
يك وجه جهنم آتش حسرت و پشيماني و محروميت است. آتش مخربي و ويرانكنندهاي كه انسان با انديشهها و كلام و اعمال خود بوجود ميآورد.
حالتي از فشار شديد و تخريبكننده و رنج ويرانگر است كه در روح و روان انسان آشكار ميشود و در بيرون نيز انعكاس مييابد.
اين «عذاب آتش» همان خشم و نارضايتي خداوند است از بنده خود كه به صورتهاي مختلفي بر او ميريزد و او را ميسوزاند و دوباره ميسوزاند و دوباره ميسوزاند.
****
اگر عميقاً ببينيد از هماكنون ميتوانيد مشاهدهگر برخواستن مردگان از قبرها و برپايي قيامت و روز داوري خداوند باشيد.

****
وقتي كه عاشق دور شدن معشوق را از خود ميبيند، وقتي كه ارتباط و پيوند معشوق را با ديگري ميبيند و خود را محروم از آن مييابد حال او چگونه است؟ او حاضر است هر دم بميرد و زنده شود اما از اين آتش حسرت و محروميت بيرون بيايد. جهنم اينگونه است.

برگرفته از کتاب آمین جلد1 – اثر ایلیا «میم»

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

<span>%d</span> bloggers like this: