شاد باش


شاد باش زیرا خداوند تو بخشنده و مهربان است.
با وجود چنین خداوندی که همه ی غم ها را می زداید، همه ی مسائل را حل می کند و همه ی کارها را به انجام می رساند، چگونه می توان شاد نبود.
«ایلیا میم»
Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

<span>%d</span> bloggers like this: