برای آینده نگران نباش


اگر قبول داری پروردگار تو بخشنده و مهربان است، پس برای آینده نگران نباش و حرض نزن.
به خداوند قادر توکل کن و بدان آنچه باید بشود می شود و آنچه می شود بهترین است زیرا خداوند تو بهترین را برای تو می خواهد.
«ایلیا میم»

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

<span>%d</span> bloggers like this: