زندگی کن


زندگی کن نه مردگی که زندگی آزادگی ست و مردگی آزردگی.

«ایلیا میم»

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

<span>%d</span> bloggers like this: