اگر انسان بداند


اگر انسان بداند که در نوری زندگی می کند که مهر بیکران و بخشش لایزال است؛
چه چیزی همانند این یا نزدیک به این می تواند او را به آرامش برساند یا شاد و مسرور کند؟
ایلیا میم

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

<span>%d</span> bloggers like this: