حقیقت


حقیقت را آنطور می بینی که به آن نگاه می کنی.
نگاه، موضوعِ نگاه را تغییر می دهد و مانند خود می کند.
«ایلیا میم»

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

<span>%d</span> bloggers like this: