زندگی باطنی


زندگی باطنی را جداً جدی بگیر چون مانا و ماندنی ست و زندگی ظاهری را به شوخی جدی بگیر که میرا و گذراست.
«ایلیا میم»
Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

<span>%d</span> bloggers like this: