ذهن و قلب تو

خداوند به واسطه آنچه در ذهن و قلب توست، با تو رفتار می کند، از تو می گیرد و به تو می بخشد.
«استاد ایلیا»

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

<span>%d</span> bloggers like this: