سرلوحه سازمان ملل


ای کاش می شد که بر سرلوحه سازمان ملل نوشت به نام خداوند بخشنده مهربان،
با همدیگر مهربان باشیم و همدیگر را ببخشیم.
ایلیا میم

Advertisements
Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

%d bloggers like this: