سرلوحه سازمان ملل


ای کاش می شد که بر سرلوحه سازمان ملل نوشت به نام خداوند بخشنده مهربان،
با همدیگر مهربان باشیم و همدیگر را ببخشیم.
ایلیا میم

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

<span>%d</span> bloggers like this: