خداوند آشکار شدنی ست

خداوند آشکار شدنی ست..
و بر همه ی کسانی که او را می پرستند به تناسب پرستش شان آشکار شده است.
ایلیا «میم»

Advertisements
Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

%d bloggers like this: