خداوند آشکار شدنی ست

خداوند آشکار شدنی ست..
و بر همه ی کسانی که او را می پرستند به تناسب پرستش شان آشکار شده است.
ایلیا «میم»

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

<span>%d</span> bloggers like this: