فقط خداوند


خود و زندگی خود را قربانی هیچ کس جز خدای خود نکنید.
فقط خداوند است که شایستگی آن را دارد که فدایش شویم.
«ایلیا میم»

Advertisements
Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

%d bloggers like this: