آشکارسازی حقیقت


جهان و روند زندگی، جریانی ست برای آشکارسازی حقیقت؛
همه چیز برای تحقق این آشکاریست.
همه چیز برای انسان نیست بلکه همه چیز برای آشکارسازی حقیقت است.
«ایلیا میم«
Advertisements
Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

%d bloggers like this: