تقدس کتاب مقدس


خداوند به هر كه، هر چه كه بخواهد مي بخشد؛ روح خود را به هر كه بخواهد مي دهد، نور خود را به هر كه بخواهد مي بخشد. هر كه را بخواهد مي بخشد و از گناه و آلودگي تطهير مي كند، هر كه را بخواهد بالا مي برد، رحمت و بركت خود را بر هر كه بخواهد فرو مي ريزد … وقتي بداني كه خداوند هر كاري كه بخواهد مي كند و هر چيزي را، حتي روح خودش را به هر كس كه بخواهد مي دهد، از اسارت بسياري از قضاوتهاي اشتباه و انديشه هاي ناراستين و محدودكننده آزادي مي شوي…
(برگرفته از متن «تقدس کتاب مقدس» – کتاب آمین – جلد1)

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

<span>%d</span> bloggers like this: