مکتوب


و مکتوب است که آنچه در درون است در بیرون است و آنچه در بالاست در پایین است.

«ایلیا میم»

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

<span>%d</span> bloggers like this: